Projekt: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Truszkach-Zalesiu. Terenowa weryfikacja zabytku archeologicznego”.

Obiektem badań archeologicznych w Truszkach-Zalesiu jest zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza. Prace na tym stanowisku prowadził Instytut Archeologii UW (WA UW) w latach 1984-1985 i 2001-2017. Obecnie planowany jest kolejny etap prac, głównie nieinwazyjnych. Ich zasadniczym celem będzie terenowa weryfikacja danych z rejestru zabytków archeologicznych dotyczących omawianego stanowiska, precyzyjne określenie powierzchni osad otaczających dawny gród i ich funkcji oraz lokalizacja w terenie kamiennych grobli.

Rezultaty przeprowadzonej weryfikacji zostaną wykorzystane w przygotowywanej monografii stanowiska. Natomiast ich popularyzacja, z podkreśleniem znaczenia badanego ośrodka osadniczego w historii pogranicza mazowiecko-pruskiego, historii Polski i Europy północno-wschodniej, przyczyni się do ochrony wspólnego dziedzictwa archeologicznego i zachowania badanego obiektu nadal w bardzo dobrym stanie.

Partnerzy projektu: WA UW i WUOZ w Białymstoku (Delegatura w Łomży).

Wykonawcy: dr Ewa Łukaszewicz, dr Miron Bogacki, mgr Wiesław Małkowski.

 

Projekt ” Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Truszkach-Zalesiu. Terenowa weryfikacja zabytku archeologicznego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”