STATUT FUNDACJI „VARIA” NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Rozdział I Postanowienia ogólne.
§ 1
Niniejszym ustanawia się statut fundacji pod nazwą: „Varia Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej Fundacją). Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja „Varia” lub „Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
§ 2
Fundacja została ustanowiona przez Huberta Kowalskiego (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przy Alei Jana Pawła II nr 70 lok. 5 w Warszawie dnia 23 sierpnia 2012 roku.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 7
W celu realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
Rozdział II Cele statutowe i formy działalności Fundacji.
§ 8
Celem statutowym Fundacji jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności zaś:
a) wspieranie działalności naukowej, kulturalnej, informacyjnej i społecznej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
b) intensyfikowanie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego;
c) wspieranie Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego we wszelkich poczynaniach, zmierzających do gruntownej odnowy ich bazy materialnej;
d) udzielanie pomocy finansowej w realizacji zadań statutowych, w szczególności zaś zadań naukowych i dydaktycznych Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
e) promocja działalności i dorobku Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w kraju i za granicą.
§ 9
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
a) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
b) udzielanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym;
c) przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych;
d) prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konferencji i seminariów, spotkań, prelekcji, targów sztuki, wystaw, konkursów oraz innych imprez w kraju i za granicą;
e) wspieranie przedsiębiorczości akademickiej;
f) współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami;
g) współpracę z placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
h) prowadzenie oraz fundowanie stypendiów, programów stypendialnych i nagród dla studentów i doktorantów Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
i) organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności naukowej prowadzonej przez pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
j) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
k) promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego;
l) upowszechnianie wiedzy o celach oraz działalności Fundacji;
m) inicjowanie i wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
n) wspieranie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej z dziedziny myśli humanistycznej;
o) pozyskiwanie i wspomaganie pozyskiwania środków na rzecz rozwoju i działalności naukowej Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
p) organizację imprez masowych, wystaw oraz innych form propagujących cele i działalność Fundacji;
q) podejmowanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
r) wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej;
s) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących zrównoważonemu rozwojowi nauki.
t) prowadzenie badań naukowych oraz działań wspierających upowszechnianie nauki i wiedzy.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4000 zł (czterech tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, niematerialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 11
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 2000 zł (dwóch tysięcy złotych).
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, odsetek z lokat,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej cel,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) dotacji z budżetu państwa, budżetów samorządowych i innych,
g) donacji pochodzących z środków Unii Europejskiej oraz od innych instytucji zagranicznych,
h) dochodów z operacji finansowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
i) z innych dochodów.
§ 13
Majątek i dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności.
Rozdział IV Organy Fundacji.
§ 14
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub dwóch osób.
3. Obligatoryjnie stałym członkiem Zarządu Fundacji jest Fundator, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Drugiego członka Zarządu Fundacji może powołać Fundator na czas nieokreślony. Od chwili powołania drugi członek Zarządu Fundacji pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
5. Członkostwo Wiceprezesa Zarządu Fundacji w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania go ze stanowiska przez Fundatora, rezygnacji, śmierci lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji Członka Zarządu.
§ 16
Członkowie Zarządu Fundacji mogą być pracownikami Fundacji.
§ 17
Zarząd Fundacji w szczególności:
a) zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie;
b) prowadzi i inicjuje działania zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji;
c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, sprawozdania finansowe oraz odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującym prawem;
f) odpowiada za wyniki działalności gospodarczej;
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
h) powołuje kierowników oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów;
i) dokonuje czynności prawnych w imieniu Fundacji.
§ 18
1. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał. W przypadku braku jednomyślności decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji lub powołany przez niego pełnomocnik.
§ 20
1. Rada Fundacji jako organ odrębny i niezależny od Zarządu Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 członków, powoływanych przez Fundatora na okres czterech lat. Dopuszcza się powoływanie dotychczasowych członków Rady Fundacji na kolejne kadencje.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, rezygnacji członka, jego śmierci lub innych zdarzeń uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w jej pracach.
6. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy z głosem doradczym co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji każdorazowo na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w miejscu wskazanym przez zwołującego.
9. Zwołujący posiedzenie Rady Fundacji ma obowiązek powiadomić wszystkich członków Rady Fundacji i członków Zarządu Fundacji o miejscu i terminie posiedzenia w sposób skuteczny nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności 2/3 liczby jej członków. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
11. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
§ 21
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) kontrola prawidłowości działania Zarządu;
b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
c) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych;
e) opiniowanie projektu budżetu Fundacji;
f) zawieranie umów o pracę z Członkami Zarządu;
g) wnioskowanie do Zarządu o podjęcie działań związanych z działalnością statutową Fundacji;
h) uchwalenie regulaminu działania Rady Fundacji.
Rozdział V Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 22
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 23
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje ( wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1. PKD 1.2 Uprawa roślin wieloletnich
2. PKD 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
3. PKD 16.24 Produkcja opakowań drewnianych
4. PKD 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka , słomy i materiałów używanych do wypalania
5. PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru
6. PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
7. PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów
8. PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
9. PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
10. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
11. PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
12. PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
13. PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
14. PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
15. PKD 58 Działalność wydawnicza
16. PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
17. PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji
18. PKD 63.1 Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
19. PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
20. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
21. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
22. PKD 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
23. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
24. PKD 73.12 Działalność związana z reprezentowaniem mediów
25. PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
26. PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
27. PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
28. PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
29. PKD 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
30. PKD 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
31. PKD 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
32. PKD 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
33. PKD 82.1 Działalność związana z administracją i obsługą biura włączając działalność wspomagającą
34. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
35. PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
36. PKD 85.4 Szkoły policealne i wyższe
37. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
38. PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację
39. PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
40. PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
41. PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
42. PKD 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
43. PKD 94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 24
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wymagającej uzyskania zezwolenia lub koncesji podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.
§ 25
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów, prowadzonych przez osobę fizyczną powołaną przez Zarząd Fundacji na stanowisko kierownika zakładu.
2. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 26
Zmian Statutu może dokonać Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Fundacji.
§ 27
1. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją, stowarzyszeniem lub organizacją pozarządową.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Fundator.
4. W czasie likwidacji Fundacja działa pod nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.
5. Zarząd sporządza bilans otwarcia likwidacji, który wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz wskazanej przez Fundatora instytucji, której działalność jest zbieżną z celami statutowymi Fundacji.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.