W roku 2020 „Varia” Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła prace nad wydaniem monografii jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych z obszaru ziem polski – wielokulturowej nekropoli z pierwszych wieków naszej ery, położonej w miejscowości Brudnice, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Realizacja tegoż zadania stała się możliwa dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Prace archeologiczne na wzmiankowanym stanowisku rozpoczęły się w roku 2003 i trwały do roku 2018. W ich wyniku przebadano obszar ponad 20 000 m2 i zadokumentowano ponad 1500 obiektów archeologicznych. Ich chronologia sięga od I do V wieku naszej ery. jest to jedno z nielicznych stanowisk archeologicznych przebadanych w całości. Przygotowywana monografia obejmie najstarszą, przewoską część nekropoli, która funkcjonowała do schyłku II wieku naszej ery. Fenomen stanowiska w Brudnicach polega z jednej strony na jego położeniu, z drugiej na bogactwie materiału archeologicznego. Samo stanowisko zlokalizowane jest w środku obszaru, który uważany był przez archeologów za obszar pustki osadniczej jaka miała w pierwszych wiekach naszej ery rozdzielać dwa wielkie starożytne ludy – Gotów i Wandalów. Tymczasem na stanowisku w Brudnicach zadokumentowano nie tylko dowody na obecność przedstawicieli obydwu kultur, ale również ich zapewne krótką koegzystencję. Materiał archeologiczny wskazuje silne nawiązanie kultury przeworskiej z obszarami nadłabskimi i jutlandzkich, zaś materiał wielbarski z rejonami nadczarnomorskimi. Przygotowywane opracowanie oprócz tradycyjnej części ilustracyjnej, katalogowej i analitycznej zawierać będzie szereg analiz specjalistycznych, w tym między innymi analizy kwasów tłuszczowych w naczyniach czy zawartości śladowych pierwiastków w kościach– strontu. Wyniki zawartości kwasów tłuszczowych powinny nam odpowiedzieć na pytanie dotyczące ówczesnej diety jak i zwyczajów pogrzebowych, zaś analizy pierwiastków śladowych wskazać kierunki migracji poszczególnych grup ludzkich. Całość uzupełni bogaty materiał fotograficzny.

Projekt „Brudnice stan. V. Nekropola ze środka pustki osadniczej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.