„Pelplin (Maciejewo), stan. 22. gm. Pelplin – wczesnośredniowieczne grodzisko (?)” to projekt realizowany w ramach programu ochrona zabytków archeologicznych finansowanego ze środków MKiDN. Jego celem jest weryfikacja terenowa domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytków.  Stanowisko zostało odkryte w 1968 r. w trakcie badań powierzchniowych, a po przeprowadzonych w 1972 r. badaniach sondażowych w oparciu o nikłe przesłanki uznane za grodzisko. Stanowisko nie ma własnej formy terenowej, nie jest znana dokładna lokalizacja ani zasięg. Planowany zakres badań obejmuje przede wszystkim badania nieinwazyjne: prospekcje, wykonanie ortofotomapy, badania geofizyczne, oraz badania powierzchniowe i wykopaliskowe w niewielkiej skali. Realizacja zadania pozwoli na weryfikację funkcji/charakteru stanowiska, uściślenie jego chronologii i ustalenie zasięgu i lokalizacji, co umożliwi stworzenie pełnej dokumentacji stanowiska i wypracowanie strategii ochrony konserwatorskiej.

 

Projekt „Pelplin (Maciejewo), stan. 22. gm. Pelplin – wczesnośredniowieczne grodzisko (?)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”