„Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego działa na Uniwersytecie Warszawskim od 2013 roku*.

Celem statutowym Fundacji Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności zaś: wspieranie doktorantów, studentów i absolwentów Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; intensyfikowanie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego; wspieranie Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego we wszelkich poczynaniach, zmierzających do gruntownej odnowy ich bazy materialnej; udzielanie pomocy finansowej w realizacji zadań statutowych, w szczególności zaś zadań naukowych i dydaktycznych Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego; promocja działalności i dorobku Wydziałów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w kraju i za granicą.

*W 2020 roku Fundacja zmieniła nazwę. Nowa nazwa została podyktowana przekształceniami na Uniwersytecie Warszawskim. Na mocy zarządzenia Rektora UW z 15 czerwca 2020 roku Wydział Historyczny został przekształcony w Wydział Archeologii, Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.